05) Dr Grzegorz Kowalewski
Posted by kudlinskir on 26 January 2006
[ Publications ]
 
Research interests:
 • Lake nad mire sediments
 • Plant and animal macrofossils
 • Taphonomy
 • Biogeography of wetlands plants and animals
 • Natural and anthropogenic changes of lakes and mires
 • Palaeoenvironmental reconstruction from lakes and mires
 • Neogene palaeogeography - Late Vistulian and Holocene
 • Chronostratigraphy
 • Geomorphological processes forming sedimentary basins
 • Lake types and model of origin of lakes and mires
Research projects: (brown - principal investigator, others - investigator)
 • Current projects:
  • LAPBIAT 2 RESEARCH PROJECT
   Climate changes and developmental history of Lobelia lakes in Northern Europe [Principal investigator - prof. Krystyna Milecka]
  • N N305 083935 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Spatial-temporal patterns of terrestrialization of lake-fill bogs under natural and anthropogenic conditions
   Przestrzenno-czasowa dynamika zanikania jezior torfowiskowych w warunkach naturalnych i modyfikowanych antropogenicznie, Principal investigator dr Grzegorz Kowalewski, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH INSTYTUT PALEOGEOGRAFII I GEOEKOLOGII, Poznań, 10.10.2008-09.10.2011. 232 600 PLN. Kierownik.
  • N N305 337234 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Environmental results of rush water level dropdown in lakes Budzis?awskie and Anastazewo due to brown coal mining activity
   Środowiskowe skutki gwałtownego obniżenia poziomu wody w Jeziorze Budzisławskim i jeziorze Anastazewo w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego: Principal investigator dr Michał Woszczyk UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Poznań, 2008-201
 • Past projects:
  • 2 P06S 001 27 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Subfossil remains of hydrobionts in lake sediments in Polesie as an indicator of present and historical food and habitat conditions for ichthyofauna
   Subfosylne szcz?tki hydrobiontów w osadach dennych jezior poleskich jako wskaźnik aktualnych oraz historycznych warunków siedliskowych i pokarmowych ichtiofauny, Principal investigator prof. dr hab. Ryszard Kornijów, AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT, Lublin, 12/10/2004 - 11/10/2007, 120 000 PLN
  • 2 P04G 066 27 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Origin and dynamics of small lake-mire ecosystems on moraine and outwash plain areas of Pomerania
   Geneza, dynamika i środowiskotwórcza rola małych układów jeziorno-torfowiskowych na obszarach morenowych i sandrowych Pomorza. Principal investigator prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH, Poznań, 05/11/2004 - 04/11/2007, 200000 PLN
  • 3 P04E 036 25 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Development of Lake Ostrowite and adjacent mires based on organic sediments research
   Rozwój jeziora Ostrowite i przyległych torfowisk w świetle badań osadów biogenicznych, dr Grzegorz Kowalewski, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH INSTYTUT BADAŃ CZWARTORZĘDU. Principal investigator dr Grzegorz Kowalewski, Poznań, 10/09/2003 - 09/08/2006, 75750 PLN
  • 4 T07F 010 27 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Architectural and natural conditions for reconstruction of Early-Middle Ages defence structures in Giecz.
   Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowych założeń obronnych Giecza. Principal investigator prof. dr hab. inż. Aleksander Grygorowicz, POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, Poznań, 06/10/2004 - 05/10/2006, 100 000 PLN
  • 6 P04G 029 21 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Dynamics of post-glacial trophy changes in Lobelia lake

   Historia oligotroficznych jezior i torfowisk Borów Tucholskich na przykładzie wybranych obiektów chronionych. Principal investigator dr inż. Krystyna Milecka, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH INSTYTUT BADAŃ CZWARTORZĘDU, Poznań, 15/09/2001 - 31/12/2003, 58700 PLN
  • 7 T07F 008 08 RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Architectural and natural conditions for reconstruction of Early-Middle Ages defence structures in OstrĂłw Lednicki
   Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego i sakralnego na Ostrowie Lednickim. Principal investigator prof. dr hab. Aleksander Grygorowicz, POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I IN?YNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, Poznań, 15/05/1995 - 30/06/1998, 100000 PLN
  • JG101/98 PROJECT OF GENERAL MANAGEMENT OF STATE FORESTS
   Functions of natural and seminatural peatlands in nature and management structure of Tuchola Pinewoods
   Funkcje naturalnych torfowisk w układzie przyrodniczym i gospodarczym leśnych kompleksów promocyjnych Bory Tucholskie, grant DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH, kier. Principal investigator prof. dr hab. K. Tobolski. 1999-2001. Wykonawca.
  • RESEARCH GRANT OF THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
   Geoecosystem of Wielkopolski national park as protected area under anthropogenic pressure
   Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegaj?cego antropopresji. Principal investigator prof. dr hab. L. Kozacki, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH INSTYTUT GEOGRAFII FIZYCZNEJ, Poznań, 1992-1994

Grzegorz Kowalewski, PhD
Department of Biogeography and Palaeoecology
Institute of Palaeogeography and Geoecology
Adam Mickiewicz University, Poznań
Address: Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, POLAND

Room no. 240
Telephone: +48 61 829 62 13
E-mail: ichtys@amu.edu.pl
Web site: zbip.amu.edu.pl

WORK EXPERIENCE

 (3) • Dates: March 2000 – onwards,
• Name and address of employer: Adam Mickiewicz University, Institute of Paleogeography and Geoecology, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland,
• Occupation or position held: PhD
• Main activities and responsibilities
Courses in:
- Ecology
- Fundamentals of Biosphere
- Dynamic ecology
- Lake and mire sediments
Field courses in:
- Palaeoecology
- Ecology
- Ecotouristic
- Environmental management and protection

(2)
• Dates: 1994 – 1995
• Name and address of employer: Catholic High School in Bydgoszcz, Leszczy?skiego 49, 85-610 Bydgoszcz Poland
• Occupation or position held: Geography Teacher

(1)
• Dates: September 1992 – December 1999
• Name and address of employer: Adam Mickiewicz University, Institute of Physical Geography and Environmental Protection, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland
• Occupation or position held: Teaching Assistant
• Main activities and responsibilities
Courses in:
- Remote sensing
- Land degradation and reclamation
- Basic in soil science
Field courses in:
- Environmental management and protection

EDUCATION AND TRAINING

AREA OF SCIENTIFIC INTEREST

- Lake and mire ecology
- Biogeography of wetland organisms
- Palaeoecology and stratigraphy of lakes and mires
- Macrofossil analysis
- GIS Tools

LABORATORY SKILLS AND TECHNIQUES

- Lake and mire sediments description
- Plant and animal macrofossils analysis
- I intend to become familiar with a new proxy, chironomidae

FIELD SKILLS

- Geological survey of peatlands and lakes
- Sampling and description of peat and limnic sediments
- Identification of wetland plants and vegetation mapping

MEMBERSHIP

- International Paleolimnology Association (IPA)
- Polish Limnological Society (PTLim)
- Lower Vistula Friend Society