Navigation

Login

Username

Password



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski (2000 - 2005)

2000
Lisowski S., Melosik I., Tobolski K., Mchy Parku Narodowego BoryTucholskie." Homini:"1-103.

Tobolski K., The state of knowledge of lake sediments in Poland and variety ofapplied research." Monsoon, 1: Environmental change in Eurasia": 87.

Naturalne i antropogeniczne przemiany pokrywy roślinnej na NizinieWielkopolskiej podczas młodszego czwartorzędu." Rocz. AR Pozn., CCCXVII,Roln. 56": 53-63.

The state of palaeoecological research in the Tuchola Forest (Bory Tucholskie)in NW Poland. "Environmental changes in Fennoscandia during the LateQuaternary (Ed. P. Sandgren). Lundqua Report 37: 141.

Park Narodowy "Bory Tucholskie" jako obiekt monitoringu. W: Monitoringgrzybów (red. M. Lisiewska. M. Ławrynowicz). Sekcja Mikologiczna PTB: 17-25.

Tobolski K., Ammann B., Macrofossils as records of plant responses to rapid LateGlacial climatic changes at three sites in the Swiss Alps. "Palaeogeogpaphy,Palaeoclimatology, Palaeoecology, 159: 251-259.

Ammann B., Birks H. J. B., Brooks S. J., Eicher U., Grafenstein U. v., HofmanW., Lemdahl G., Schwander J., Tobolski K., Wick L., Quantification of bioticresponses to rapid climatic changes around the Younger Dryas - a synthesis. "Palaeogeogpaphy, Palaeoclimatology, Palaeoecology", 159: 313-347.

Tobolski K., Wybrane zagadnienia z paleoekologii postglacjału rejonu jezioraLednicy. Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski. "Przewodnik LXXI ZjazduPolskiego Towarzystwa Geologicznego (Red. J. Biernacka, J. Skoczylas). BoguckiWyd. Nauk. S.C.": 286-292.

Noryśkiewicz B., Petelski K., Tobolski K., Stanowisko późnoglacjalnej flory wStarym Cieszynie koło Pasłęka. "Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii uprogu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenia referatów,komunikatów i posterów:" 85-86.

Tobolski K., Przewodnik do oznaczania torfĂłw i osadĂłw jeziornych."Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa". 1-508.

Die natĂźrliche Umwelt Mittelgrosspolens zur Zeit des Aktes von Gnesen. W:"Europas Mitte um 1000 (red. A. Wieczorek, H.-M.Hinz). Theiss."Stuttgart" : 85-89.

Przyroda Środkowej Wielkopolski w czasach Pierwszych Piastów. W: "Osadnictwoi architektura Ziem Polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego (red. A. Buko i Z.Świechowski)": 35-42.

Szmeja J., Tobolski K., Park Narodowy "Bory Tucholskie"."Multimedialna Encyklopedia na CD-ROM."Tobolski K., Torfowiska Kociewia. "Kociewski Magazyn Regionalny, 30 (30), Jesień 2000": 8.

2001
Tobolski K., Geologia i dynamika torfowisk BorĂłw Tucholskich. "IV Konferencja"Bory Tucholskie - Ochrona Biosfery", Suszek 2001. Streszczenia": 31.

Jeziora i torfowiska BorĂłw Tucholskich jako archiwa przyrody. "IV Konferencja"Bory Tucholskie - Ochrona Biosfery", Suszek 2001. Streszczenia":32.

Wybrana problematyka fitogeograficzna, paleoekologiczna i paleopedologicznaNiziny Gardnieńsko-Łebskiej. "W: Przemiany środowiska geograficznego NizinNadmorskich Południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie (red. K. Rotnicki).Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań": 31-52.

Ocena konfliktów w funkcjonowaniu wybranych parków krajobrazowych. "W:Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza (red. L. Ryszkowskii S. Bałazy). Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PolskiejAkademii Nauk w Poznaniu, Poznań": 67-81.

Tobolski K., Pająkowski J., Torfowiska Ziemi Świeckiej. Rozmieszczenie,historia, ochrona." II Ogólnopolskie sympozjum "Człowiek a środowiskoprzyrodnicze Pomorza Zachodniego". Streszczenia referatów i opisy posterów,Szczecin-Łukocin": 256-257.

Tobolski K., Ocena stanu wiedzy o świecie roślinnym Kaszub. W" :Badaniakaszuboznawcze w XX wieku (red. J. Borzyszkowski i C. Olbracht-Prądzyński)":26-33.

Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" kołoWierzchlasu. W: Krajobrazy Ziemi Świeckiej (red. J. Pająkowski): 119-123.

Słowo wstępne. W: Rezerwat torfowiskowy "Białe Ługi" (red. S. Żurek).Wydawnictwo Homoni Bydgoszcz: 9-10.

2002
Tobolski K., Torfowiska Kociewia. W:" Księga pamiątkowa II KongresuKociewskiego, Starogard Gdański:" 102-104.
Tobolski K., & Pająkowski J., Geology and history of peatlands in theeastern part of Tuchola Pinewoods (Tucheler Heide). s:"Peatlands,Archaeological sites, Archives of nature, Nature conservation, Wise use.Abstract" 24.

Noryśkiewicz B., Petelski K., Tobolski K., Późnoglacjalna flora w StarymCieszynie koło Pasłęka. "Acta UniversitatisNicolai Copernici, Geografoa XXXII, Nauki Mat.-Przyr"., 109:195-205.

Tobolski K., Pomijana tematyka badawcza rezerwatu "Cisy Staropolskie im.Leona Wyczółkowskiego" koło Wierzchlasu. W: "Park Narodowy "BoryTucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery (red. J. Banaszak i K.Tobolski): "165-194.

Tobolski K., Kochanowski J., Pięć lat Parku Narodowego "BoryTucholskie" "W: Park Narodowy "Bory Tucholskie" na tleprojektowanego rezerwatu biosfery (red. J. Banaszak i K. Tobolski):" 9-22.

Banaszak J., Tobolski K., Wstęp. W: "Park Narodowy "BoryTucholskie" na tle projektowanego rezerwatu biosfery (red. J. Banaszak i K.Tobolski): "7-8.

Tobolski K., Wiedza o geologii i historii torfowisk, a strategia ich aktywnejochrony. "Przegląd Geologiczny, 50, 10/2": 1020.

Kowalewski G., Schubert T., Tobolski K., Geologia i historia niektórychtorfowisk Tucholskiego Parku Krajobrazowego. W: "Tucholski Park Krajobrazowy1985-2000 (red. M. Ławrynowicz, B. Rózga). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego":356-367.

Kurnatowski S., Tobolski K., Zur Methodologie der Erforschung von Fluss- undSeegebieten. W:" Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frĂźhgeschichtlicherZeit (red. E. Gringmuth-Dallmer, L.Leciejewicz). RĂśmisch-GermanischeForschungen, 60": 8-15.

2003
Schild R., Tobolski K., Kubiak-Martens L., Bratlund B., EicherU., Calderoni G., Makowiecki D., Pazdur M.M., Schweingruber F. H., Van Neer W.,Winiarska-Kabacińska M., Żurek S., Harvesting pike at Tłokowo. "Mesolithicon the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on theMesolithic in Europe, Stockholm 2000 (red. L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson,D. Loeffler, A. Akerlund). Oxbow Books": 149-155.

Tobolski K., Predyspozycje kontynentalne Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej widzianeprzez Zygmunta Czubińskiego. W:" Stepowienie Wielkopolski - pół wieku później(red. J. Banaszak). Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,"Bydgoszcz: 43-56.

Tobolski K., Wybrane zagadnienia z geologii torfowisk. W: "Streszczeniareferatów XII (red. J. Skoczylas). Polskie Tow. Geol. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza", Poznań: 102-109.

Tobolski K., Palaeoecology in mire research ("Paleoekologia w problematycemokradeł"). W:" Konferencja "Przyszłość torfowisk Polski".Streszczenia referatów i opisy posterów. Szczecińskie Tow. Nauk".,Szczecin: 9.

Tobolski K., Problematyka obszarów wodno-bagiennych Borów Tucholskich. W: "VKonferencja Bory Tucholskie - Ochrona biosfery. Streszczenia. WydawnictwoUniwersytetu Łódzkiego. Łódź": 59.

Tobolski K., Pająkowski J., Torfowiska wschodniej części Borów Tucholskich.W:" Konferencja "Przyszłość torfowisk Polski". Streszczeniareferatów i opisy posterów. Szczecińskie Tow. Nauk"., Szczecin: 48.

Tobolski K., Pająkowski J., Przykłady budowy geologicznej i historii torfowiskpółnocno-wschodnich obszarów Borów Tucholskich. "V Konferencja Bory Tucholskie - Ochrona biosfery.Streszczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź": 60.

Tobolski K., Znaczenie i wykorzystanie mokradeł w edukacji ekologicznej. W:"Udostępnianie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez aktywnąedukację ekologiczną." Charzykowy: 84-90.

Tobolski K., Kowalewska G., Kowalewski G., Lamentowicz M., Krajobraztorfowiskowy na przykładzie rezerwatu "Bagna nad Stążką"(Scenariusz zajęć z krajobrazu torfowiskowego). W: "Udostępnianie zasobówprzyrodniczych Borów Tucholskich poprzez aktywną edukację ekologiczną."Charzykowy: 91-105.

Lamentowicz M., Tobolski K., Kowalewska G., Kowalewski G., Z wody ląd, czyli...jak z jezior powstają torfowiska (scenariusz zajęć z geologii torfowisk).W:"Udostępnianie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich poprzez aktywnąedukację ekologiczną." Charzykowy: 106-113.

Tobolski K., Noryśkiewicz B., Badania osadów biogenicznych w okolicy Płochocinkaw świetle analizy pyłkowej i makroszczątków roślinnych. W: "FNP dlaarcheologów. Podsumowanie programów Trakt i Archeo (red. M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj)." Lublin: 80-83.

Noryśkiewicz B., Tobolski K., Analizy palinologiczne i znaleziska makroskopowew sąsiedztwie stanowisk archeologicznych w Warlubiu.W: "FNP dla archeologów.Podsumowanie programów Trakt i Archeo (red. M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj)."Lublin: 84-87.

Tobolski K., Stan badań paleoekologicznych w Borach Tucholskich. W:Paleobotanika na przełomie wieków (red. E. Zastawniak). Botanical Guidebooks26: 95-103.Tobolski K., Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej. Wyd. TowarzystwoPrzyjaciół Dolnej Wisły. Świecie: 1-255.

2004
Tobolski K., Torfowiska Wysokiego Harcu. Sympozjum "Torfowiska Gór i Wyżyn"- Materiały sesji referatowej i posterowej. Kielce: 49-49.

Obremska M., Tobolski K., Nowe analizy pyłkowe z torfowisk Borów Tucholskich.Sympozjum "Torfowiska Gór i Wyżyn" - Materiały sesji referatowej iposterowej. Kielce: 40-41.

Tobolski K., Noryśkiewicz B.,Filbrandt-Czaja A. i inni, Postglacjalna historialasów, jezior i torfowisk na wybranych przykładach Ziemi Świeckiej i Borów Tucholskich. W: Wycieczki geobotaniczne.Region Kujawsko-Pomorski (red. E. Krasicka-Korczynska, M. Korczynski), Bydgoszcz: 33-54.

Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Tobolski K. i inni, Mapy izopolowe późnegoglacjałui holocenu Polski. Historia i aktualny etap badań (Abstract: LateGlacial and Holocene isopollen maps for Poland. The history and currentresearches). W: Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej AkademiiUmiejętności (red. S. W. Alexandrowicz). T. II, Kraków: 13-16.

Tobolski K., Noryśkiewicz B., Analizy palinologiczne i znalezisk makroskopowychw sąsiedztwie stanowiska archeologicznego w Płochocinku. Człowiek i środowiskoprzyrodniczne we wczesnym sredniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych.Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń: 19-20.

Tobolski K., O potrzebie badań paleoekologicznych w Dolinie Dolnej Wisły. W:Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studiaprzyrodniczo-archeologiczne (red. W. Chudziak). Mons Sancti Laurenti, t. 2. Toruń:101-111.

Szczepanek K., Tobolski K., Nalepka D.: Alnus Mill. - Alder. In: Late Glacialand Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps (Ed.Ralska-Jasiewiczowa M., Latałowa M., Wasylikowa K., Tobolski K., Madeyska E.,Wright H.E.Jn., Turner Ch.). W Szafer Institute of Botany, Polish Akademy ofSciences. Kraków: 47-56.

Tobolski K., Nalepka D.: Fraxinus excelsior L. - Ash. ibidem: 105-110.

Krupiński K.M., Tobolski K., Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D.: Hippophaërhamnoides L. - Sea-buckthorn. ibidem: 119-124.

Latałowa M., Tobolski K., Nalepka D.: Pinus L. subgenus Pinus (subgen.Diploxylon (Koehne) Pilger - Pine. ibidem: 165-178.

Latałowa M., Tobolski K., Nalepka D.: Cyperaceae - Sedge family. ibidem:283-292.

Miotk-Szpiganowicz G., Tobolski K., Zachowicz J., Nalepka D.: Filipendula Mill.- Filipendula. ibidem: 297-304.

Ralska-Jasiewiczowa M., Tobolski K., Nalepka D.: Typha latifolia L. - Bulrush,cat-tail. ibidem:359-370.

Tobolski K., Middle Holocene. ibidem: 399-404.

Tobolski K., Kryterium geologiczne w badaniach zbiorników akumulacjibiogenicznej (Summary: Geological criteria in the studies of biogenicaccumulations basins). Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 5.Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce: 119-126.

Tobolski K., Palaeoecology in the research of wetlands. The future of Polishmires (Ed. L. Wołejko, J. Jasnowska). Szczecin: 13-18.

2005
Tobolski K., Palinologiczny obraz późnego glacjału w BorachTucholskich. II Polska konferencja paleobotaniki czwartorzędu. Streszczeniareferatów i przewodnik wycieczek terenowych. Państwowy Instytut Geologiczny,Warszawa: 32-33.

Tobolski K., South Baltic water level and coastline changes reflected in miresand fossil soils. Case study of the Gardno Łeba Plain. Relative sea levelchanges - from subsiding to uplifting coasts (ed. S. Uścinowicz, J.Zachowicz. Polish Geological Institute, Gdańsk: 75-77.

Tobolski K., Podstawy akumulacji biogenicznej. 1. The basics of biogenicaccumulation. W: Osady zbiornikĂłw akumulacji biogenicznej. Przewodnik do praclaboratoryjnych i terenowych. In: Deposits of the biogenic accumulationreservoirs. Guide-book for laboratory and field activity. Red./Ed.

G. Miotk-Szpiganowicz, K. Tobolski, J. Zachowicz. Polish Geological Institute.Gdańsk: 7-16.

Tobolski K., Torfowiska. Peatlands; ibidem: 23-28.

Tobolski K., Rys geografii torfowisk. Peatland geography outline; ibidem: 29-33.

Tobolski K., Środowiska akumulacji biogenicznej w jeziorach i torfowiskach.Biogenic accumulation environments in lakes and peatlands; ibidem: 34-42.

Tobolski K., Identyfikacja torfĂłw i osadĂłw limnicznych na podstawiegenetycznej i niegenetycznej klasyfikacji. The identification on peat and limnicdeposits based on genetic classification; ibidem: 43-61.

Tobolski K., Niektóre motody badań laboratoryjnych. Selected laboratorytesting methods. W: Osady zbiorników akumulacji biogenicznej; ibidem: 68-71.

Tobolski K., Słowniczek nazw roślin naczyniowych i tablice. Vocabulary ofvascular plants names and plates; ibidem: 75-83.

Tobolski K., Roślinność Borów Tucholskich w okresie wędrówek ludów.(Summary:). W: Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczym (red. K.Walenta, H. Rząska): 9-15.

Tobolski K., Przemiany osadnicze na terenie Niżu Polskiego w okresie wędrówekludów w świetle analizy pyłkowej. (Zusammenfassung: DieBesiedlungsumwandlungen im Lichte der pollenanalytischen Untersuchungen in derPolnischen Niederung in der Völkerwanderungszeit). W: Archeologia o początkachSłowian (red. P. Kaczanowski, M. Parczewski). Kraków: 241-252.

Tobolski K., Słowo wstępne. W: M. Lamentowicz - Geneza torfowisk naturalnych iseminaturalnych w Nadleśnictwie Tuchola. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań:5.

Tobolski K., Nieco o ekologii i geografii cisa. W: Rezerwat przyrody "CisyStaropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie (red. J. Pająkowski).Świecie n/W: 9-11.

Tobolski K., Flora rezerwatu. ibidem: 14-15.Tobolski K., Historiarezerwatu - kalendarium. ibidem: 26-27
Render time: 0.04 seconds
480,773 unique visits