Navigation

Login

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

Prof. dr. hab. Kazimierz Tobolski (1961-1999)

1961
Tobolski K., Notatki florystyczne z południowej Wielkopolski (Summary: Floristical notes from southern Great Poland). "Przyroda Polski Zachodniej", 5, 1-4: 111-119.

Celiński F., Tobolski K., Stanowiska rzadszych roślin w okolicy Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim (Summary: Localities of some rare plants in the vicinity of Stepnica at the Szczecin-Bay). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 8: 237-242.

1962
Tobolski K., Próba określenia wieku wydm Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego metodą palinologiczną (Summary: An investigation to determine the age of the dunes in the area between the rivers Warta and Noteć applying the palynological method). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 10: 233-273."

Tobolski K., Próba określenia wieku wydm Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego metodą palinologiczną. "Sprawozdania PTPN": 293-294.

Tobolski K., Wojterski T., Nowe stanowiska rzadszych roślin na Pobrzeżu Gdańskim (Summary: New localities of rare plants found in the region "Pobrzeże Gdańskie - Baltic Shore Region in the Gdańsk District). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 10: 325-327.

Kozarski S., Tobolski K., Wiek gleby kopalnej w wydmach w Pradolinie Noteci koło Czarnkowa. "Sprawozdania PTPN": 145-147

1963
Kozarski S., Tobolski K., Wiek gleby kopalnej w wydmach w Pradolinie Noteci kolo Czarnkowa (Summary: Age of fossil soil in dunes of the Noteć ice marginal valley near Czarnków). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 11: 213-229.

Tobolski K. Analizy pyłkowe z Osieckiego Bagna [pow. Lębork] (Summary:Pollen analysis from Osieckie Bagno [Osieckie bog]). " Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 12: 301-316.

Tobolski K., Interesująca forma odroślowa u jodły [Abies alba Mill] (Summary: Interesting form of a shoot on Abies alba Mill). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią," 12: 351-353.

1964
Tobolski K., Badania palinologiczne torfów z warstw kulturowych Osady Biskupińskiej (Summary: Palynological investigations of peat from cultural layers in the Biskupin settlement). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 14: 145-150.

1965
Rotnicki K., Tobolski K., Pseudomorfozy wieloboków z lodem szczelinowym i stanowisko tundry w peryglacjalnym basenie sedymentacyjnym ostatniego zlodowacenia w Kępnie. "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 15: 93-146.

Stanowisko interglacjału eemskiego w Domasłowie pod Kępnem (Summary: Locality of Eem Interglacial at Domasłów near Kępno - southern Great Poland) . "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 15; 177-186.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K., Interesująca roślinność torfowiskowa nad jeziorem Stawek w powiecie chojnickim . "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 16; 199-205.

1966
Tobolski K., PóĽnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na obszarze wydmowym w dolinie środkowej Prosny (Summary: Late-Glacial and Holocene history of vegetation on a dune area in the middle Prosna river valley)." PTPN. Prace Komisji Biologicznej", 32, 1: 1-69.

Lisowski S. Szafrański F., Tobolski K., Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie). Cz. I (Resume: Les materiaux sur la flore des alentours de Chojnice - Pomerania occidentale). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 18: 231-238.

Notatki bryologiczne z powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie) . Cz. I (Resume: La notice bryologique du district de Chojnice - Pomerania occidentale). " Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 18: 259-261.

1967
Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K., Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie). Część II (Resume: Materiaux floristiques du district de Chojnice - Pomerania occidentale)". Badania Fizjografi czne nad Polską Zachodnią", 2: 87-101.

Notatki bryologiczne z powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie). Cz. II (Resume: La notice bryologique du district de Chojnice - Pomerania occidentale). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 20: 163-168.,

Tobolski K., Analiza palynologiczna osadów jeziora Sarbsko (Summary: Palynological analysis from bottom sediments of Sarbsko lake)." Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 20: 173-177.

1968
Kozarski S., Tobolski K., Holoceńskie przeobrażenia wydm śródlądowych w Wielkopolsce w świetle badań geomorfologicznych i palynologicznych (Summary: Holocene transformations of inland dunes in Wielkopolska in the light of geomorfological and palynological investigations). "Folia Quaternaria " 29: 127-134.

Nowaczyk B., Tobolski K., Wiek wydmy w Popowie Kościelnym koło Skoków w świetle analizy pyłkowej i znalezisk archeologicznych (Summary: Age of dune at PopowoKościelne near Skoki in the light of pollen analysis and archeological findings). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 21: 167-179.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K., Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie). Cz. III (Summary: Materails concerning the flora of the Chojnice district - Pomerania, Part III). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 22: 161-165.Rotnicki K., Tobolski K., Interstadiał Denekamp w Kotlinie Kępińskiej. "Sprawozdanie PTPN" , 81,2: 391-393.

1969
Tobolski K., Fazy wydmowe w świetle badań palinologicznych - zagadnienia ich liczby i charakterystyka przebiegu (Summary: Dune-forming in the light of palynological examinations - problems dealing with the number of stages and the characteristic of their history)." Prace Geograficzne", 75: 101-116.

Rotnicki K., Tobolski K., Główne fazy działalności procesów wydmotwórczych w Kotlinie Grabowskiej na podstawie stratygrafii wydmy w Węglewicach (Summary: Main phases of dune-forming processes in Grabów Basin, based on stratigraphy of dune at Węglewice). "Prace geograficzne," 75: 239-247.

Kozarski S., Nowaczyk B., Rotnicki K., Tobolski K., The eolian phenomena in West-Central Poland with special reference to the chronology of phases of eolian activity. "Geographia Polonica," 17: 231-248.

Lisowski S., Szafrański F., Tobolski K., Materiały do flory powiatu chojnickiego (Pomorze Zachodnie). Część IV (Resume: Materiaux floristique du district de Chojnice - Pomarania occidentale, IV). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 23: 171-204.

Rotnicki K., Tobolski K., Stanowisko interstadiału Paudorf w Kępnie (Summary: Paudorf Interstadial at Kępno). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 23: 119-127.

1970
Tobolski K., Das Spätglazial im Wielkopolska -Tiefland. "Probleme der Weichselspätglazialen Vegetationsentwicklung in Mittel -und Nordeurop""a": 110-117.

1971
Marsz A., Tobolski K., Problem wartości stratygraficznej toczeńców plażowych dla rekonstrukcji paleogeograficznych Niziny Gardnieńsko-Łebskiej (Summary: Problem of stratigraphic value of beach lumps for paleogeographic reconstruction of the Gardno-Łeba Lowland). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 24: 203-215.

Lisowski S., Szafrański ., Tobolski K., Stanowisko Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) J. AG. w rzece Wda [pow. chojnicki] (Summary: A new locality of Hildenbrandtia rivularis (Liebm.) J.AG.). " Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią," 24: 273-274.

1972
Tobolski K. , Gleby bielicowe w świetle badań palinologicznych. W: "Konferencja terenowa poświęcona genezie i właściwościom bielic przybałtyckich."" Pol. Tow. Gleb., V Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb": 25-28.

Pollen analysis of the deposits of the Brenkowo profile. "Guide Book of the Excursion for Quaternary Research": 28-29.

The fossil soils of the Łeba Bay Bar. "Guide Book of the Excursion for Quaternary Research" ibidem: 37-39.

Marsz A., Tobolski K., The Orzeszkowo-Ustka Cliff. Characteristics of the cliff and its overlying dunes. "Guide Book of the Excursion for Quaternary Research" : 41-44.

Tobolski K., Wiek i geneza wydm przy południowo-wschodnim brzegu Jeziora Łebsko (Summary: Age and origine of dunes at the south-eastern shore af the lake Łebsko). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 25: 135-146. Drozdowski E., Tobolski K., Stanowisko interglacjału eemskiego w Basenie Grudziąckim [Wiadomość wstępna] (Summary: Locality of Eem Interglacial in Grudziądz Basin - preliminary report). " Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, "25: 75-91.

Tobolski K., Materiały do póĽnoglacjalnej i holoceńskiej historii roślinności Polski północno- zachodniej (Summary: Materials concerning the Late-Glacial history of vegetation in North-Western Poland)." Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 25: 147-15

1974
Tobolski K., Recenzja pracy K. Korpela (1969). "Czasopismo Geograficzne", 45, 2: 275-276.

Botanika w kompleksowych badaniach zjawisk eolicznych w obrębie wydm śródlądowych i nadmorskich. "Krajowe Sympozjum Holoceńskie": 57-60.

Spostrzeżenia nad rolą roślinności w utrwalaniu lotnych piasków na obszarach subarktycznych. "Krajowe Sympozjum Holoceńskie": 75-77.

Reynaud C., Tobolski K., A paleobotanical investigation of the lowest terrace of the river Kemi (Tervola, Finland) based on palynology and macrofossil identification . "Aquilo, Ser. Bot." 13: 35-52.

1975

Tobolski K., Roślinność północnej Finlandii w czasie ostatniego zlodowacenia [Vistulian] i we wczesnym holocenie [Flandrian] (Summary: The vegetation of Northern Finland during the last glaciation [Vistulian] and in the early Holocene [Flandrian]). "Folia Quaternaria", 4: 1-41.

Studium palinologiczne gleb kopalnych Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym (Summary: Palynological study of fossil soils of the Łeba Bay Bar in the Słowiński National Park). "PTPN, Prace Kom. Biol., " 41: 1-76.

Succesion of vegetation on shifting sands of Finnish Lapland dunes. "Questiones Geographicae, 2": 157-168.

Badania palinologiczne osadów jeziornych Archipelagu Svalbard (Summary: Palynological investigations of lacustrine deposits of the Svalbard Archipelago). "Przegląd Geograficzny", 27, 3: 607-610.

Zarys polodowcowej historii roślinności Niziny Gardnieńsko-Łebskiej. "Pol. Tow. Gleb."" Materiały na konferencję terenową poświęconą glebom Słowińskiego Parku Narodowego" : 25-31.

Gleby kopalne Mierzei Łebskiej i współczesna im szata roślinna. "Materiały na konferencję terenową poświęconą glebom Słowińskiego Parku Narodowego"," cz. II": 24-32.

Dzięciołowski W., Tobolski K., Geneza i rozwój gleb bielicowych murszastych w lesie dębowo-bukowym w Klukach. "Materiały na konferencję terenową poświęconą glebom Słowińskiego Parku Narodowego": 53-60.

1976
Tobolski K., Zarys historii roślinności powiatu chojnickiego w czasie ostatnich 12 tysięcy lat.. Zeszyty Chojnickie, 7/8: 1-18.

Palynological investigations of bottom sediments in closed depressions. In: Meteorite "Morasko" and the region of its fall. "UAM, Seria Astronomia", 2: 21-26.

Tobolski K., Przemiany klimatyczno-ekologiczne w okresie czwartorzędu a problem zmian we florze (Summary: Climatic-ecological transformations in the Quaternary and the problem of changes in the flora). "Phytocenosis," 5. 3/4: 187-197.

1977
Tobolski K., Materiały do póĽnoglacjalnej historii roślinności Polski płn-zach. Część II (Summary: Materials concerning the Late-Glacial history of vegetation in North-Western Poland). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 30: 87-91.

Kunkel A., Tobolski K., Stanowisko interglacjału eemskiego w Swarzędzu (Summary: Eem Interglacial at Swarzędz near Poznań). "Przegląd Geologiczny", 25, 5: 249-250.

1979
Tobolski K., Fossil flora in the Maliniec site. "Sympozjum on Vistulian Stratigraphy, Guide-Book of Excursion": 4,3-4,5.

Biostratigraphy of the Late Pleistocene (Neo-Pleistocene) in the Konin neighbourhood, "Sympozjum on Vistulian Stratigraphy, Guide-Book of Excursion": 4,6-4,7.

Zmiany lokalnej szaty roślinnej na podstawie badań subfosylnych osadów biogenicznych w strefie plaży koło Łeby (Summary: Changes in the local plant cover on the basis of investigations on subfossil biogenic sediments in the beach zone near Łeba). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 32: 151-168.

Nowaczyk B., Tobolski K., Geneza i wiek rynien glacjalnych i wypełniających je osadów biogenicznych w Wilczu i Pomorsku. "Kreda jeziorna i gytie": 79-85.

Tobolski K., Borówka R., Nowe stanowiska archeologiczne na Mierzei Łebskiej i ich znaczenie dla paleogeografii tego obszaru (Summary: New archeological sites on the Łeba Bar and their significance for paleogeography of this area). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 32 A: 21-29.

1980
Tobolski K., The fossil soils of the coastal dunes on the Łeba Bar and their paleogeographical interpretation. "Questiones Geographicae",6: 83-97.

Tobolski K., Pazdur M., Pazdur A. i inn. Datowania metodą C-14 subfosylnych drewien występujących na mierzejach Niziny Gardnieńsko-Łebskiej (Summary: ). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 33:133-148.

Nowaczyk B., Tobolski K., W sprawie późnoglacjalnych osadów wapiennych akumulowanych w środowisku wodnym (Summary: Remarks on Late-Glaciallimnicsediments accumulated in the water enwironment). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 33: 65-78.

Pazdur M., Stankowski W., Tobolski K., Litologiczna i stratygraficzna charakterystyka profilu z kopalnymi utworami organicznymi w Malińcu koło Konina. Doniesienia wstępne. (Summary: A lithological and stratigraphic characteristic of the profile with fossil organogenic sediments at Maliniec near Konin)". Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 33:ibidem, 79-88.

Kozarski S., Nowaczyk B., Tobolski K., Wstępne wyniki badań osadówstanowiska interstadiału Brorup w Starym Kurowie koło Drezdenka (Summary:Results of studies of deposits from Starte Kurowo near Drezdenko assigned tothe Broerup Interstadial)." Przegląd Geologiczny," 4: 210-214.

1981
Tobolski K., Results of paleobotanical investigation of deposits filling thepaleomeander at Jaszkowo."Palaeohydrology of the Temperatre Zone. IGCPSymposium, Guide-Book of excursions:" 31-35.

The Gardno-Łeba Plain."Palaeohydrology of the Temperatre Zone. IGCPSymposium, Guide-Book of excursions:" , 89-115.

Okuniewska I., Tobolski K., Preliminary results of paleobotanicalinvestigation of paleomeander fills at Mechlin. "Palaeohydrology of theTemperatre Zone. IGCP Symposium, Guide-Book of excursions:" ibidem:39-40.

Czerniak A., Okuniewska I., Tobolski K., Paleobotanical investigation ofpaleomeander fills at Zbrudzewo. "Palaeohydrology of the TemperatreZone. IGCP Symposium, Guide-Book of excursions": 44-49.

Tobolski K., Okuniewska I., Paleobotanical investigations of deposits fromthe paleomeander of the younger generation at Czmoniec (Cz. I)."Palaeohydrology of the Temperatre Zone. IGCP Symposium, Guide-Book ofexcursions": 52-56.

Tobolski K., Preliminary results of macrofossil investigations in thepaleomeander of the younger generation at Czmoniec (Cz. II)."Palaeohydrology of the Temperatre Zone. IGCP Symposium, Guide-Book ofexcursions": 56-57.

Tobolski K., Stankowski W., Osady torfowe i limniczne wieku eemskiego zodkrywki Kazimierz kopalni węgla brunatnego w Koninie - doniesienie wstępne(Summary: Eemian peat and lacustrine deposits from the Kazimierz exposure ofthe brown coal mine Konin - preliminary report) ." BadaniaFizjograficzne nad Polską Zachodnią", 34 A: 171-178.

1982
Tobolski K., Antropogenic changes in vegetation of the Gardno-Łeba Lowland,N. Poland. Preliminary report." Acta Paleobotanica, " XXII ,1:131-139.

Dzięciołowski W., Tobolski K., Czwartorzędowe cykleklimatyczno-ekologiczne a ewolucja gleb (Summary: Quaternaryclimatic-ecologic cycles and the evolution of soils)." RocznikiGleboznawcze", 33, 1/2: 201-211.

1983
Tobolski K., Wprowadzenie do postglacjalnej historii roślinności naPomorzu Zachodnim. "Problemy epoki kamienia": 61-76

Schneider R.,Tobolski K., Palynologische und stratygrafische Untersuchungenim Lago di Ganna (Varese, Italien)."Botanica Helvetica", 93:115-122.

Ammann B., Tobolski K., Vegetational development during the Late-Wurm atLobsigensee (Swiss Plateau). "Revue de Paleobiologie", 2, 2:165-180.

Ammann B., Chaix L., Eicher U., Elias S., Gaillard M-J., Hoffman W.,Siegethaler U., Tobolski K., Wilkinson B.,

Vegetation, insects, moluscs and oxygen isotopes in Late-Wuerm deposits atLobsigensee (Swiss Plateau). 558,"Abstracts of the Second NordicSymposium Climatic Changes and Related Problems": 2-3.

1984
Tobolski K., The Vistulian fossil flora from Konin-Maliniec, Poland. "DissertationeBotanicae (Festschrift Welten)": 319-332.

Ammann B., Chaix L., Eicher U., Elias S. E., Gaillard M.-J., Hofman W.,Tobolski K., Wilkinson B., Flora, fauna and stable isotopes in Late-Wuerm atLobsigensee (Swiss Plateau)." Climatic changes on yearly to millenialbasis": 69-73.

Tobolski K., Transgresje litorynowe na Nizinie Gardnieńsko-Łebskiej w świetlerozmieszczenia osadów biogenicznych. "Sprawozdanie PTPN", 100:188-191.

1985
Oeschger H., Andree M., Moell M., Riesen T.,Siegenthaler U., Ammann B., Tobolski K., Bonani B., Hofman H. J., MorenzoniE., Nessi M., Suter M., Woelfli W., Radiocarbon chronology at Lobsigensee.Comparision of materials and methods. 135-139.In: "Swiss lake and mireenvironments during the last 15000 years (Ed. G. Lang). DissertationesBotanicae," 87: 135-139.

Tobolski K., Plant macrofossils from Lobsigensee."Swiss lake and mireenvironments during the last 15000 years (Ed. G. Lang). DissertationesBotanicae, "87: 140-143.

Ammann B., Andree M., Chaix L., Eicher U., Elias S. A., Hofman W., OeschgerH., Siegentaler U., Tobolski K., Wilkinson B., Zuellig H., An attempt at apalaeoecological synthesis. "Swiss lake and mire environments duringthe last 15000 years (Ed. G. Lang). Dissertationes Botanicae", 87:165-170.Lang G., Tobolski K., Late-glacial and holocene environmenets of a lake atthe timberline in the Central Swiss Alps. " Swiss lake and mireenvironments during the last 15000 years (Ed. G. Lang). DissertationesBotanicae", 87: 209-228.Schneider R., Tobolski K., Lago di Ganna - Late-Glacial and Holoceneenvironments of a lake in the Southern Alps. "Swiss lake and mireenvironments during the last 15000 years (Ed. G. Lang). DissertationesBotanicae", 87. 229-271.

Tobolski K., The Boelling-Flora at Żabinko in the vicinity of Poznań."Symposium in Switzerland 24 June - 1 July 1995. Abstracts of papersand posters: "45.

Lang G., Tobolski K., Hobschensee. Vegetation history. "Symposium inSwitzerland, 24 June - 1. July 1985. Excursion Guide": 89-92.

Schindler C., Fisch W., Streif P., Ammann B., Tobolski K., VorbelasteteSeeablagerungen und Schieferkohlen sĂźdlich des Walensees - Untersuchungenwaehrend des Baus der Nationalstrasse N 3. "Eclogae Geol. Helv".,78, 1: 167-196.

Tobolski K., Flory zlodowacenia Vistulian w Polsce Niżowej i ich pozycjastratygraficzna. Komitet Badań Czwartorzędu PAN," Sprawozdanie z badańnaukowych", 4: 213-214.

1986
Tobolski K., Pięćdziesiąt lat badań palinologicznych w WielkopolskimParku Narodowym. "Sprawozdania PTPN", 103: 156-157.

Interglacjał eemski i wczesny Vistulian w kopalni węgla brunatnego Władysławówkoło Turka (region Konina). "Sprawozdania PTPN", 103: 158-160.

Paleobotanical studies of the Eemian Interglacial and Early Vistulian at Władysławówin the vicinity of Turek (preliminary report). Quaternary Studies in Poland,7: 91-101.

Introduction to the Postglacial history of vegetation in Western Pomerania.Archeologia Interregionalis. Problems of the Stone Age in Pomerania. 69-89.

Andree M., Oeschger H., Siegenthaler U., Riesen T., Moell M., Ammann B.,Tobolski K., 14Dating of plant macrofossils in lake sediments. "Radiocarbon",28, 2A: 411-416.

Andree M., Oeschger H., Siegenthaler U., Riesen T., Moell M., Ammann B.,Bonani G., Tobolski K., ? 14 Dating by AMS of plant macrofossils in lakesediments. Abstracts of papers and posters.

1987
Tobolski K., LednogĂłra area. Selected sites with fossil floras. In:"XIV International Botanical Congress, Guide to excursin No. 24 "Fromthe Jurassic to the Holocene: the palaeflora and palaeoecology of W and SPoland" (Ed. L. Stuchlik)": 10-11.

Palaeobotanical investigation in the Warta river valley. In:" XIVInternational Botanical Congress, Guide to excursin No. 24 "From theJurassic to the Holocene: the palaeflora and palaeoecology of W and S Poland"(Ed. L. Stuchlik)": 13-16.

Type region: Poznań - Gniezno - Kujawy Lake District. " Lundqua Report",27: 97-100.

Holocene vegetational development based on the Kluki reference site in theGardno-Łeba Plain. "Acta Paleobotanica", 21, 1: 179-222.

1988
Tobolski K., Palaeobotanical study of Bölling sediments at Żabinko in thevicinity of Poznań, Poland. "Questiones Geographicae", 10:119-124.

Pięćdziesiąt lat badań palinologicznych w Wielkopolskim Parku Narodowym(Summary:Fisty years of palynological study in the Great-Poland NationalPark). "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią", 38 A:139-145.

Biostratigraphical record of Vistulian deposits at the maximum extent of thelast sheet in the Konin Region, Poland." Geographia Polonica", 55:181-186.

Biostratygrafia osadĂłw Vistulianu rejonu Konina (Summary: Biostratygraphyof Vistulian deposits in the Konin region)." Sprawozdania PTPN ",195: 167-169.

Flora interglacjału eemskiego w odsłonięciu Jóźwin/74 (Zusammenfassung:Die Flora des Eem-Interglazials im Tagebau Jóźwin/74). "SprawozdaniaPTPN" , 106. 55-56.

Nowe fakty z historii lasów środkowej Wielkopolski w okresach brązu i żelaza(Zusammenfassung: Neue Fakten aus der Geschichte der Waelder vonZentralgrosspolen in der Bronze- und Eisenperiode). "Sprawozdania PTPN",106: 57-59.

Biostratygrafia eemu i vistulianu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej."Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych.Seminarium poświęcone pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego w 10rocznicę śmierci. Streszczenia referatów," Poznań: 45.

Filbrandt A., Tobolski K., Badania palinologiczne laminowanych osadówJeziora Świętokrzyskiego w Gnieżnie." Sprawozdania PTPN", 106:52-54.

1989
Tobolski K., Wstępna informacja o badaniach paleobotanicznych podwodnychwarstw kulturowych w Jeziorze Lednickim (Summary: Preliminary information onthe palaeobotanical studies of the subaquatic culture layers in the Lednicalake)." Studia Lednickie", 1: 99-102.

Problematyka paleoekologiczna w kompleksowych badaniach okolic JezioraLednickiego (Summary: The palaeoecological investigations in theinterdyscyplinary studies of the Lednica lake region)."Studia Lednickie", 1" ": 275-276.

Wizyta międzynarodowej grupy paleobotaników na Ostrowie Lednickim."Studia Lednickie", 1: 275-276

Holoceńskie transgresje Bałtyku w świetle badań paleoekologicznychNiziny Gardnieńsko-Łebskiej (Summary: Baltic Holocene Transgressions inthe light of palaeoecological investigations of the Gardno-Łeba Lowland)."Studia i Materiały Oceanologiczne", 56: 257-265.

Sprawozdanie z prac Sekcji Paleobotaniki w roku 1988. W: KomitetBadańCzwartorzędu PAN. "Sprawozdanie z badań naukowych", 8: 89-94.

Bisheriger Stand der palaookologischen Forschungen im Gebiet des LednicerSees." Bilako 89. Exkursionsfuhrer".

Biostratigraphie von Eeminterglazial und Weichselglazial im Gebiet um Konin."Bilako 89. Exkursionsfuhrer. "Holozan - ausgewaehlte Probleme."Bilako 89. Exkursionsfuhrer" .

Hainbuchenwalder Mittelgross polens. "Bilako 89. Kurzfassungen derReferate. " 21.

Tobolski K., Okuniewska-Nowaczyk I., Type Region P-r: Poznań-Gniezno-Kujawy Lake District. "Acta Paleobotanica", 29, 2: 77-80.

Latałowa M., Tobolski K., Type region P-u: Baltic Coastal Zone. "ActaPaleobotanica", 29, 2: 109-114.

1990
Tobolski K., Wstęp. "W: Paleoekologia i paleolimnologiapostglacjału Niżu Polskiego (red. K. Tobolski). Wydawnictwo SGGW-AR, Ochrona ikształtowanie środowiska przyrodniczego": 7-10.

Pierwotna roślinność leśna środkowej Wielkopolski i jej antropogeniczneprzekształcenia "W: Paleoekologia i paleolimnologia postglacjału NiżuPolskiego (red. K. Tobolski). Wydawnictwo SGGW-AR, Ochrona i kształtowanie środowiskaprzyrodniczego": 11-20.

Zmiany żyzności i wahania poziomu wody w Jeziorze Skrzetuszewskim. "W:Paleoekologia i paleolimnologia postglacjału Niżu Polskiego (red. K. Tobolski).Wydawnictwo SGGW-AR, Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego"Ibidem. 29-35.

Bogaczewicz-Adamczak B., Miotk-Szpiganowicz G., Tobolski K., Etapy i dynamikaprzemian (próba syntezy). "W: Paleoekologia i paleolimnologia postglacjałuNiżu Polskiego (red. K. Tobolski). Wydawnictwo SGGW-AR, Ochrona i kształtowanieśrodowiska przyrodniczego:" 43-46.

Tobolski K., Drugie stanowisko interglacjału eemskiego w odkrywce kopalni węglabrunatnego w Jóźwinie koło Konina. "Sprawozdania PTPN", 107: 226-228.

Tobolski K., Wstępna informacja o postępie badań postglacjalnej roślinnościna Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej." W: Kultura amfor kulistych w rejonieKujaw (Red. A. Cofta-Broniewska). Seria Archeologia", 36: 7-16.

Tobolski K., Human impact reflected in Lednica Lake, NW Poland. "Abstracts oflectures and posters. Niedersachsisches Institut fur historische Kustenforschung.Wilhelmshaven."

1991
Tobolski K., Dotychczasowy stan badań paleobotanicznych i biostratygraficznych Lednickiego Parku Krajobrazowego (Zusammenfassung: Gegenwaertiger Stand der palaeobotanischen und biostratigraphischen Forschungen im Lednicer Landschaftspark). W:" Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego (Red. K.Tobolski)": 9-32. 

Litt T., Tobolski K., Materiały do postglacjalnej historii roślinności okolic Lednogóry. Część I. Badania palinologiczne osadów J. Lednica - rdzeń V/86 (Zusammenfassung: Beiträge zur postglazialen Vegetationsgeschichte im Lednica-Gebiet. Teil I. Palynologische Untersuchungen an Sedimenten aus dem Lednicer-See -Bohrkern V/86). W:" Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego (Red. K.Tobolski)": 57-61.

Bogaczewicz-Adamczak G., Tobolski K., Kopalna flora okrzemek z osadów Jeziora Skrzetuszewskiego (Zusammenfassung: Fossile Diatomeen-Flora aus Sedimenten des SkrzetuszewskieSees). W:" Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego (Red. K.Tobolski)": 115-121.

Tobolski K., Biostratygrafia i paleoekologia interglacjału eemskiego i zlodowacenia Wisły regionu konińskiego (Summary: Biostratygraphy and palaeoecology of the Eemian Interglacial and the Vistulian Glaciation of the Konin region). W:"Przemiany środowiska geograficznego obszaru Konin-Turek : (Red. W. Stankowski)": 45-87.

Biostratygrafia interglacjału eemskiego i Vistulianu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Summary: Eemian and Vistulian biostratygraphy of Great Poland-Kujawy Lowland). W:"Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych (Red. A.Kostrzewski). Geografia", 50: 573-583.

Einfßhrung in paläeÜkologische Untersuchungen des Siedlungsgebietes im Lednicki Landschaftspark, NWPolen. " Offa", 47: 109-131.

Makohonienko M., Tobolski K., Flora dryasowa w osadach limnicznych w północnej części Jeziora Lednickiego (Zusammenfasung: Die Dryasflora im limnischen Sedimenten im nordlichen Teil des LednicaSees)."Studia Lednickie" 2: 261-265.

Tobolski K., Paleobotanicy na Ostrowie Lednickim w 1988 roku. "Studia Lednickie", 2: 381-383.

Preliminary information about progressin studies of the postglacial history of vegetation on the Great Poland - KuiaviaLowland." Archeologia Interregionalis": 9-18.

Paleoekologia czwartorzędu w geomorfologii ." I Zjazd Geomorfologów Polskich. Streszczenie referatów": 19-20.

1992
Tobolski K., Archeologia środowiskowa - omówienie treściprzedmiotów W: "Informator o studiach Instytutu Prahistorii": 33-35.

Historia i teraźniejszość obszarów bagiennych Niziny Gardnieńsko-Lebskiej.W: "Geologia i Geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku(red. W. Florek). Streszczenia wystąpień i przewodnik wycieczki": 26-28.

Porosty - monitoringowanie środowiska geograficznego- szwajcarskie doświadczeniaw stosowaniu bioindykatorów. W: "Zintegrowany monitoring środowiskaprzyrodniczego. Streszczenia referatów": 32.

Milecka K., Tobolski. .Aeropalinologia jako element zintegrowanego monitoringu.W: "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Streszczenia referatów":30-31.

Kasprzak K., Tobolski K., Projekt ochrony parków krajobrazowych na przykładzieLednickiego i Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w woj. Poznańskim. "ParkiNarodowe", 4: 2-4.

Tobolski K., Wprowadzenie do genetycznej i niegenetycznej klasyfikacji czwartorzędowychosadów biogenicznych." Badania sedymentologiczne osadów czwartorzędowych.Letnia Szkoła Sedymentologiczna - Murzynowo": 222-258.

Ponel P., de Beaulieu J.-L., Tobolski K., Holocene palaeoenvironments at thetimberline in the Taillefer Massif. French Alps: a study of pollen, plantmacrofossils and fossil insects. "The Holocene", 2. 2: 117-130.

Miotk-Szpiganowicz G., Tobolski K., Paleobotaniczna konferencja w BorachTucholskich. Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Sprawozdanie z badań naukowych,9: 54-55.

1993Tobolski K., Przyroda Lednickiego Parku Krajobrazowego i jejbadania - wprowadzenie. W: "Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślinoraz awifauny Lednickiego Parku Krajobrazowego (red. K. Tobolski)": 5-17.

Jackowiak B., Tobolski K., Tymczasowa lista florystyczna współczesnych roślinnaczyniowych. W: "Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin orazawifauny Lednickiego Parku Krajobrazowego (red. K. Tobolski)": 19-42.

Tobolski K., Polcyn M., Tymczasowa lista florystyczna roślin kopalnych.W: "Tymczasowy wykaz współczesnych i kopalnych roślin oraz awifaunyLednickiego Parku Krajobrazowego (red. K. Tobolski)": 43-54.

Tobolski K., współautor publikacji ""Plany ochrony parkównarodowych" T. I-III. Krajowy Zarząd Parków Narodowych."TobolskiK., Obszary bagienne Niziny Gardnieńsko-Lebskiej. Część I. Postglacjalnaprzeszłość torfowisk jako wprowadzenie do programu badań ekosystemówwodnych i torfowiskowych Słowińskiego Parku Narodowego (Summary: Peatland ofGardno-Łeba Plain. Part I. The Postglacial history as the introduction toresearch on aquatic and peat ecosystems of Słowinski National Park). W: "Geologia i geomorfologiaŚrodkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku,(Red. W. Florek)": 291-301.

Marsz A., Tobolski K., Osady późnoglacjalne i holoceńskie w klifie międzyUstką a ujściem Potoku Orzechowskiego (Summary: Late-Glacial and Holocenedeposits in the cliff between Ustka and Potok Orzechowski mouth). W: "Geologiai geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku (Red. W. Florek)":201-250.

Tobolski K., Miejsce aerobiologii oraz ekosystemów wodnych i torfowiskowych wzintegrowanym monitoringu środowiska przyrodniczego. "Zintegrowany monotoring środowiska przyrodniczego": 36

Preallerodzkie osady jeziorne w środkowej Wielkopolsce. "Geneza, litologia istratygrafia utworów czwartorzędowych": 59-60.

O potrzebie badań historii jezior lobeliowych. Jeziora lobeliowe - "Charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Streszczenia referatów": 24-26.

Tessier L., Beaulieu de J.-L., Couteaux M., Edouard J.-L., Ponel P., Rolando C.,Thinon M., Thomas A., Tobolski K., Holocene palaeoenvironments at the timberlinein the French Alps - a multidisciplinary approach. "Boreas", 22: 244-254.

Tobolski K., Badania postglacjalnych flor na obszarze Alp (Summary: Study onPostglacial Flora of the Alps). W: "Polskie badania geobotaniczne pozagranicami kraju (red. J. B. Faliński & Z. Mirek). WiadomościBotaniczne", 37, 3/4: 61-64.

Badania ekologicznej przeszłości Lednickiego Parku Krajobrazowego. W: "Przeszłość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy (red. Z.Kurnatowska). Prace Kom. Archeol. PTPN". 12: 13-22.

1994
Florek W., Tobolski K., Geological structure and age of deposits building the Ustka-Rowy cliffsection. W:" Changes ofthe Polish Coastal Zone (red. K. Rotnicki"): 122-123.

Florek W., Tobolski K., Budowa geologiczna i wiek osadów budujących odcinek klifowy Ustka-Rowy. W:" Druga Konferencja - Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku (red. W. Florek"")": 73-76.

Tobolski K., Periodizacija obytij pozdnego pleistocena w lednikowoj obłasti Polszoj (Periodization of the Late Plaistocene events in the glaciated areas of Poland). W:" Paleogeograficzeskaja osnowa sowremiennych landszaftow (red. A. A. Wieliczko., L. Starkel)". 11-16.

Stan badań palinologicznych na Nizinie Wielkopolsko -Kujawskiej (Summary: The state of palynological research on the Wielkopolska-Kujawy Lowland). W:"Działalność antropogeniczna w epoce brązu i żelaza rejestrowana w najnowszych diagramach pyłkowych z Wielkopolski (red. K. Tobolski). Otwarte seminarium 93": 7-16. 

Zarysowanie problematyki badawczej." W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji (red. L. Kozacki)": 9-11. 

Współczesna akumulacja detrytusu roślinnego w relacji do źródeł alimentacji." W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji (red. L. Kozacki)": 19-21. 

Historia ekosystemu wodnego w młodszej części okresu atlantyckiego i ocena wpływu antropopresji na stan rezerwatu; Podsumowanie."W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji (red. L. Kozacki)": 28-36.

Schubert T., & Tobolski K., Osady biogeniczne wypełniające rynnę jeziora Skrzynka." W: Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji (red. L. Kozacki)": 13-18.

Tobolski K., Obszary bagienne Pobrzeża i problemy ich ochrony ( Peatlands at the Baltic Coast and problems of itsconservation). "W: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. 2. (red. W.Florek)": 4-56. 

Transformations of the forest and soil cover on the Łeba Barrier and the Gardno-Łeba Coastal Plain. W:" Changes of the Polish Coastal Zone (red. K. Rotnicki)": 105-107.

O wiosennym wypalaniu traw. "Gazetka Lednickiego Parku Krajobrazowego." 3(8): 10. - - -, Konferencja naukowa poświęcona ochronie przyrody i zasobów kulturowych w parkach krajobrazowych."Gazetka Lednickiego Parku Krajobrazowego." 6/7 (11/12): 4-5. 

Ochrona przyrody w gminach. "Gazetka Lednickiego Parku Krajobrazowego." 10/11(15/16): 9-10. Tobolski K., & Litt T., Vorallerödzeitliche Seeablagerungen in Wielkopolska ("Grosspolen"). In:" Festschrift Gerhard Lang (Ed. A. F. Lotter & B. Ammann)", "Dissertationes Botanicae," 234: 487-496. Tobolski K., współautor drugiego wydania "Plany ochrony parków narodowych". Wyd. Ministerstwa OŚZNiL".

1995
Tobolski K., Osady denne [jezior].Rozdział w podręczniku:" A. Choiński: Zarys limnologii fizycznej Polski": 181-205. 

Genetyczna i niegenetyczna klasyfikacja czwartorzędowych osadów biogenicznych ( Summary: Genetic and non-genetic classification of Quaternary biogenic sediments). W:" Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacje wyników (Red.E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski)": 267-293.

O potrzebie badań osadów dennych jezior w środkowej Wielkopolsce. W: Wody powierzchniowe Poznania."Problemy wodne obszarów miejskich (Red. A. Kaniecki & J. Rotnicka)": 384-388. 

Formy ochrony przyrody moşliwe do wprowadzenia przez gminy. "Ochrona przyrody na szczeblu lokalnym": 2-3. 

Transformations of the forest and soil covers on the Łeba Barrier and the Gardno-Łeba CoastalPlain.In:" Polish Coast, past present and future (Ed. K. Rotnicki). Journal of Coastal Research, Spec. Issue", 22: 253-255. 

Jesion w miniomych krajobrazach (Summary: European ash in the former landscapes in Poland). W: "Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior L. (Red. W. Bugała)": 7-17. 

Obszary bagienne PobrzeĹźa i problemy ich ochrony (Summary: Peat bogs areas at the Baltic Coast and problems of itsconservation). " Geologia i geomorfologia (Red. W. Florek), "2: 159-170

Pflanzengeographische Differenzierung auf aeolischen Sanden in der Gardno-Łeba Niederung(Ostseekueste). "Schr.-R. f. Vegetationskde., Sukopp-Festschrift," 27: 335-340. 

Denisiuk Z., Tobolski K., Stanowisko w sprawie ochrony torfowisk wysokich i krajobrazu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, przyjęte przez Komisję Parków Narodowych i rezerwatów oraz Komisję Ochrony Obszarów Torfowiskowo-Wodnych PROP na wyjazdowym posiedzeniu w Zakopanem w dniu 14 czerwca 1994." Chrońmy Przyrodę Ojczystą" 3:72-80. 

Tobolski K., Możliwości poznania przeszłości na podstawie badań paleoekologicznych osadów jeziornych (Summary: Possibilities of recognition of the past on the basis of palaeocological studies of lakesediments)". Archeologia podwodna jezior Niżu Polskiego. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:" 157-164.

1996
Tobolski K,. Stan poznania przyrody Lednickiego Parku Krajobrazowego i proponowane formy ochrony przyrody (Zusammenfassung: Der Untersuchungsstand der Natur in Lednica - Landschaftspark und vorgeschlageneNaturschutzformen). "Studia Lednickie IV", s.47-57.

Działalność wydmotwórcza na Niżu Polskim - 35 lat historii odkrycia. "W:Sympozjum: Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej (Red. A.Kostrzewski)." s.43-46.

Projektowany Kociewski Park Krajobrazowy. "Kalendarz - 1997 - Zespołu Nadwislańskich Parków Krajobrazowych." 

Torfowiska w krajobrazie Borów Tucholskich. "Biuletyn Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Toruniu, 6." s. 39-41.

1997
Tobolski K., Mocek A., Dzięciołowski W., Gleby Słowińskiego Parku Nardowego wświetle historii roślinności i podłoża." Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz-Poznań," ss. 183.

Tobolski K., Torfowiska na obszarach leśnych północnej Polski W: Nauka i edukacja na rzecz lasów i leśnictwa. Kongres Leśników Polskich, Toruń, (5 stron tekstu). 

Zasady sporządzania planów ochrony rezerwatów torfowiskowych. W: Wytyczne wykonania zabiegów ochronnych w rożnych typach rezerwatów przyrody."Wydawnictwo Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Departament Ochrony Przyrody. Warszawa." s. 56-84. 

Przeszłość ekologiczna Lednickiego Parku Krajobrazowego w świetle badańpaleoekologicznych. "Sympozjum konserwatorsko-naukowe: Ochrona Środowiska - Ochrona Zabytków. Warszawa-Janowiec, 16-17 września 1997". s. 41-45. 

Paleoekologiczne sposoby identyfikacji wczesnych postaci antropopresji zbiorników jeziornych oraz ich otoczenia." W: Wpływ antropopresji na jeziora (red. A. Choiński)."s. 161-164. 

Historia roślinności i gleb." W: Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego (red. H. Piotriowska). Bogucki Wydawnictwo Naukowe". s. 41-75. 

Tobolski K., Kubiak-Martens L., Dąbki near Koszalin, the state of the paleobotanicalresearch. "W: The built environment of coast areas during the Stone Age (red. D. Król). The Baltic-Sea-Coast Lanscape Seminar. Session No. 1." s. 66-69. 

Tobolski K., Środowisko przyrodnicze Europy Środkowej w czasach św. Wojciecha." W: Chrześcijańskie korzenie - misjonarze,święci, rycerze zakonni (red. S. Sterna-Wachowiak)". s. 87-92.

1998
Środoń A., Tobolski K., Historia świerka w czasach przedholoceńskich i w holocenie."W: Biologia świerka pospolitego (red. A. Borartyński i W. Bugała). Bogucki Wydawnictwo Naukowe." s.19-25.

Tobolski K., Die Nationalparke Polens aus geobotanischer Sicht." W: Jahrestagung der Reinhold-Tßxen-Gesellschaft. Zusammenfassung der Vorträge." s. 14. 

Tobolski K., Wizyta niemieckich geobotaników w parkach narodowych i rezerwatach." Parki Narodowe, 1/1998." s. 5. 

Tobolski K., Przeszłość ekologiczna Lednickiego Parku Krajobrazowego w świetle badań paleoekologicznych. Ochrona Zabytków, 1 (51): 21-23. 

Kowalewski G., Tobolski K., Teledetekcyjna analiza zmian w obrębie rezerwatu "Bagno Stawek"." W: Ochrona gatunkowa na obszarach chronionych (red. E. Krasicka-Korczyńska). Tow. Miłośników Borów Tucholskich:" 71-79.;

Tobolski K., Przedmowa "W: Biblioteka Studiów Lednickich , III (red. K.Tobolski): "7. Makohonienko M., Gaillard M.-J.,

Tobolski K.,: Modern pollen/land-use relationships in ancient cultural landscapes of north-western Poland, with an emphasis on mowing, grazing, and cropcultivation. "Quantification of land surfaces cleared of forests during the Holocene - Modern pollen/vegetation/landscape relationships as an aid to the interpretation of fossil pollen data. Paläoklimaforschung, 27. Special Issue: ESF Project "European Palaeoclimate and Man" 18 (Ed. B. Frenzel). Gustav FischerVerlag:" 85-101.

Tobolski K., Znaczenie historii lasów i torfowisk dla diagnozowania i prognozowania przyrody Borów Tucholskich." Diagnozowanie Stanuśrodowiska. Metody badawcze - prognozy. W: Kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego:" 111-122.

Tobolski K., Historia i teraźniejszość palinologicznej oceny zjawisk wydmotwórczych (na przykladzie Wielkopolski)." W: Rzeźba i osady czwartorzędowe współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej (red. A. Kostrzewski). Wydawnictwo Naukowe UAM:  249-264.

Tobolski K., Ekosystemy torfowiskowe i bagienne.  "W: Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce (red. K. Dobrowolski, K. Lewandowski). Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN:" 154-161. 

Dobrowolski K., Lewandowski K., Tobolski K., Podsumowanie i zalecenia dotyczące strategii ochrony."W: Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce (red. K. Dobrowolski, K. Lewandowski). Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN:"165-183.

Tobolski K., Peatlands and marsh ecosystems. "W: The strategy of wetland protection in Poland (Ed. K. Dobrowolski, K. Lewandowski). Institute of Ecology PAS Publishing Office:"154-163".

Dobrowolski K., Lewandowski K., Tobolski K., Summary and recommendations for the strategy of wetlandprotection. "W: The strategy of wetland protection in Poland (Ed. K. Dobrowolski, K. Lewandowski). Institute of Ecology PAS Publishing Office:" 165-182. 

Tobolski K., Osiągnięcia europejskiej paleoekologii i paleolimnologii. "III Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Streszczenia referatów i opisy posterów (red. A.Kostrzewski)": 112-113. 

Ammann B., Birks J., Tobolski K. i inni; Wie reagieren aquatische und terrestrische Ükosysteme auf rasche Klimaänderungen?."Schlussbericht NFP 31. vdf, Hochsch.-Verl. an der RTH Zßrich: 1-101. 

Tobolski K., Torfowiska." W: Przyroda Ziemi Świeckiej (red. J. Pająkowski): 39-59. Tobolski K., Przyrodnicze podstawy rekonstrukcji."W: Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego na Ostrowie Lednickim (red. A. Grygorowicz & K. Tobolski). WydawnictwoHomini: "13-17. 

Polcyn I., Tobolski K., Przyczółek mostu "gnieźnieńskiego" w świetle badań wioślarek isporomorf. "W: Podstawy rekonstrukcji wczesnodziejowego zespołu rezydencjonalno-obronnego na Ostrowie Lednickim (red. A. Grygorowicz & K. Tobolski). Wydawnictwo Homini: 89-96. 

Tobolski K., Wstęp W:" Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach.Lednicki Park Krajobrazowy (red. K. Tobolski): 9 -10. 

Tobolski K., Znaczenie zbadanego obiektu dla paleoekologii i ochrony przyrody. W:" Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (red. K. Tobolski): 11-14.

Tobolski K., Lokalizacja obiektu i wachalarz wykonanych badań. W:" Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (red. K. Tobolski): 15-16. 

Tobolski K., Kubiak-Martens L., Charakterystyka osadów zbiornika. " W: Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (red. K.Tobolski):" 27-31. 

Tobolski K., Głuszak A., Litt T., Analiza pyłkowa. " W: Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (red. K.Tobolski):" 33-42. 

Tobolski K., Późnoglacjalna historia zbiornika w Imiołkach. " W: Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów jeziora Lednica w Imiołkach. Lednicki Park Krajobrazowy (red. K.Tobolski):" 69-76. 

Banaszak J., Tobolski K., Wstęp. "W: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie (red. J. Banaszak, K.Tobolski):" 5-8. 

Tobolski K., Stan poznania historii lasów, jezior i torfowisk Borów Tucholskich." W: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Stan poznania przyrody na tle kompleksu leśnego Bory Tucholskie (red. J. Banaszak, K.Tobolski): "19-47.  

Tobolski K., Ekologiczna przeszłość jezior lobeliowych Borów Tucholskich. Stan poznania i potrzeby." Bory Tucholskie - Ochrona Biosfery. III Konferencja 27-29 września, Suszek k. Tucholi:" 89-94.

Litt T., Makohonienko M., Tobolski K., Badania palinologiczne osadĂłw jeziora Lednicy. Nauki przyrodnicze i fotografia archeologiczna w archeologii. Bibliotheca Fontes Archeologici Posnaniensis, 9: 183-186.

1999
Kurnatowski S., Tobolski K., Badania interdyscyplinarne w świetle dotychczasowych doświadczeń na Nizu Polskim." Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza."17-31. Tobolski K., Paleobotanika w działalności naukowej i dydaktycznej Profesora Zygmunta Czubińskiego."W: Prof. dr hab. Zygmunt Czubiński (1912-1967). Sesja Nnaukowa w 30 rocznicę śmierci": 49-54. 

Schild R., Tobolski K., Kubiak-Martens L., Pazdur M. F., Pazdur A., Vogel J. C., Stafford Jr T., Stratygraphy, palaeoecology and radiochronology of the site of Całowanie."Folia Quaternaria, 70": 239-268. 

Kabaciński J., Bratlund B., Kubiak L., Makowiecki D., Schild R., Tobolski K., The Hamburgian settlement at Mirkowice: recent results and researchperspectives. "Folia Quaternaria, 70": 211-238. 

Tobolski K., Historia torfowisk a strategia ich aktywnej ochrony. W: Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (red. S. Radwan, R. Kornijow). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej:69-71.
Render time: 0.11 seconds
480,784 unique visits